CRTagalogX

 

AKO, ang KRISTO,

Ay dumating nang hayagan upang iwasto ang mga hindi tamang interpretasyon
sa aking mga aral sa Palestina dahil ang dogma ng Simbahan
ay nakasasagabal sa inyong ispiritwal na paglago.

Dahil ang mga tao ay nasa bingit ng pangmundong krisis na may matinding kalakihan,
ito ay mahalaga para mapagtagumpayan kaya Ako, ang Kristo,
ay dapat na makaabot sa lahat na makikinig. 

Babahagya ang inyong nalalaman sa tunay na mga proseso ng paglikha na kayo,
ang inyong mga sarili, ay gumaganap ng malaking papel.
Kinakailangan na inyong maunawaan ang mga ito nang may
kasapatan upang magkaroon kayo ng kakayahan na tumungo sa pagsasakatuparan
ng mas mataas na pananaw para sa sangkatauhan
.

ANG MGA LIHAM na ito ay KURSO NG ISANG GURO.

Ipaaalam ng mga ito sa inyo ang tunay na kahulugan
ng kung ano ang itinuro ko sa lupa.
Mula sa mga ito ay mauunawaan ninyo ang pang
ispiritwal- pang-agham na KATUNAYAN kung saan ay nakuha ninyo
ang inyong pagiging lalang
.

Isinasalarawan ng mga ito ang LANDAS NG KRISTO na naghahatid sa lahat tungo sa
maluwalhating Antas ng Pagiging Lalang na tinawag kong
Kaharian ng Kalangitan.

PAG-ARALAN ANG MGA LIHAM, manangan sa Mga Turo.

SA PAMAMAGITAN NG MGA ITO ang mga lalaki at mga babae
ay maliligtas mula sa kawalang muwang na paggamit
ng kanilang makapangyarihang mga isip.

Matututunan nila ang WALANG KONDISYONG PAG-IBIG
at kung paano pagalingin ang mga buhay at ang lupa.

Kanilang malalaman na ang inyong mundo ay
PANGKALAHATANG PAG-IBIG
na naging namamasdan.

Na inihayag sa TAGAPAGTALA